Iyot says it's time to team up.

Iyot nói đã đến lúc hợp sức.