Btazers induce intense pleasure, leading to explosive orgasms.

Những chiếc xe đẩy tạo ra niềm vui mãnh liệt, dẫn đến cực khoái nổ tung.